• Alergeny:

    A - Gluten | B - Skorupiaki | C - Jaja | D - Mleko i pochodne | E - Orzechy | F - Seler | G - Gorczyca | H - Mięczaki | I - Ryby | J - Soja

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ INTERNET

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://portofino.com.pl/ Sprzedającym jest firma Renex Electronics Education Center – Marzena Szczotkowska-Topić – al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek, REGON: 911080494, NIP: 8881011461
2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii: +48 54 233 05 55 oraz +48 785 800 000 (koszt połączenia zgodny w taryfą operatora – połączenia na numery stacjonarne) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej hotel@portofino.com.pl;
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies lub c. Google Chrome w wersji 38.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies.

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar –artykuł spożywczy (danie) – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży
6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru
7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w siedzibie Sprzedającego. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
9. Sklep Internetowy Portofino (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.portofino.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.
10. Restauracja Portofino – dostępna dla ogółu Klientów Restauracja we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek.
11. Strona – Usługodawca i Klient
12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem portofino.com.pl.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. Odbiór w sklepie/odbiór w restauracji/zamówienie na wynos – Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek.
15. BOK – Biuro Obsługi Klienta, zwane także Infolinią, czynne w każdy dzień tygodnia, za wyjątkiem dni usta w godzinach 8.00-20.00.

III. Zasady ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (na etapie rejestracji konta w Sklepie Internetowym).
2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: polityka prywatności.
3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
4. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu. Cena Produktu nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu.
5. Zdjęcia i opisy produktów i opakowań umieszczone w Sklepie Internetowym mają charakter poglądowy i mogą nie być identyczne z otrzymanymi w toku realizacji zamówienia.

IV. Składanie zamówień

1. Złożenie Zamówienia przez Kupującego łączy się z jego obowiązkiem zapłaty.
2. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie pod numerami +48 54 233 05 55 i +48 785 800 000 oraz mailowo hotel@portofino.com.pl
3. Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
• Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy;
• zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego;
4. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
5. Realizacja zamówień przez Sprzedającego następuje wyłącznie w godzinach od 9:00 do 18:00.
6. Kontakt za pośrednictwem Sklepu Internetowego, drogą telefoniczną i mailową w sprawie złożonych zamówień jest możliwy wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
7. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty:
o za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji;
o w trakcie korespondencji email bądź telefonicznie – po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika BOK, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy.
10. Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji- chyba że Strony postanowiły inaczej.
11. Sprzedawca realizuje Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy jedynie w granicach administracyjnych miasta Włocławek, chyba że strony postanowią inaczej.

V. Formy płatności

1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
• Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
• Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. Przelewy24.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowe mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.

VI. Dostawa i transport

1. Dostawy Produktów zamówionych przez Sklep Internetowy są realizowane w granicach administracyjnych miasta Włocławek, chyba że strony postanowią inaczej.
2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności,
3. Koszt dostawy – dowozu na terenie miasta Włocławek wynosi 15zł brutto. Sprzedający zobowiązuje się pokryć koszta dostawy dla zamówień powyżej 50zł brutto. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbiór osobisty/na wynos”, a więc z odbiorem zamówionego towaru w Restauracji Portofino we Włocławku, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia.
4. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności, ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia sprzedający może odstąpić dalszej realizacji próby dostarczenia zamówienia.
5. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru, o ile to możliwe ze względu na terminy przydatności towaru do spożycia, będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności osoby dostarczającej, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego hotel@portofino.com.pl.
7. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem Infolinii bądź adresu mailowego hotel@portofino.com.pl podając numer zamówienia.

VII. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu produktów spożywczych, Kupujący poinformuje niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni Sprzedającego o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – hotel@portofino.com.pl 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od otrzymania informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej. 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne Sprzedający wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację. 5. Odpowiedź na reklamację następuje w sposób na adres email podany przez Kupującego.

IX. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone za pomocą tych samych środków komunikacji co zamówienie, wyłącznie przed przystąpieniem przez Sprzedającego do realizacji zamówienia, nie później jednak niż w czasie 10 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 2. Jeśli Klient dokonał zapłaty przed skutecznym odstąpieniem od umowy cena zostanie zwrócona przez Sprzedającego bądź administratora płatności elektronicznych w ciągu 14 dni roboczych.

X. Bezpieczeństwo danych i transakcji

1. W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.przelewy24.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
2. Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane z użyciem protokołu SSL o długości 256 bitów. a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
3. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

XI. Postanowienia końcowe

1. Warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hotel@portofino.com.pl.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a
które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
6. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność RENEX z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie portofino.com.pl

Restauracja i Bar 6-21

Zobacz jak dojechać

Polub nas na Facebooku

Śledź nas na Instagramie

RODO

Newsletter

PORTOFINO | Copyright © 2020. All rights reserved